12/12/2014 | เวลา14:00 | จำนวนผู้ชม: 1100

งาน ฺbook & it fair 2014 12 ธันวาคม 2557

24/07/2017 | วิชา EDPS301 จิตวิทยาการแนะแนว 2(1-2-3) | สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (หลักสูตรการศึกษา) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล | จำนวนผู้ชม: 232

EDPS301 จิตวิทยาการแนะแนว 2(1-2-3) (Section 01) วันเวลาที่สอน : จันทร์(Mon) ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00-12:00