Slide 1 jFlow Plus
การใช้ Project-based Learning using ICT (ตอนที่ 1 )

SV003 - การใช้ Project-based Learning using ICT (ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)

วันที่ 09/02/2015
เวลา 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ชม: 401
Tags :

รายละเอียด

โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง " การใช้ Google App เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอน ในรูปแบบ Project Base Learning using ICT ตามแนวโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "


หมายเหตุ
อาจารย์
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

สาขาวิชา
โครงการอบรม
ปีการศึกษา

ปีการศึกษา


SV003 การใช้ Project-based Learning using ICT (ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การใช้ Project-based Learning using ICT (ตอนที่ 1 )    

การใช้ Project-based Learning using ICT (ตอนที่ 2 )