Slide 1 jFlow Plus
EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5) (Section 01) วันเวลาที่สอน : จันทร์(Mon) ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:00-12:00 ตอนที่ 1

EDEN120 - การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)

วันที่ 06/02/2017
เวลา 09:00 - 12:00 น.
จำนวนผู้ชม: 2454
Tags :

รายละเอียด


หมายเหตุ
อาจารย์
อนุวัติ คูณแก้ว

สาขาวิชา
การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (หลักสูตร ค.ด. ดุษฏีบัณฑิต)
ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2 / 2559


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560


EDRE401 การวิจัยทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


EDRE401 การวิจัยทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5) (Section 01) วันเวลาที่สอน : จันทร์(Mon) ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:00-12:00    
   ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4 , ตอนที่ 5


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


EDRE401 การวิจัยทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560


EDRE401 การวิจัยทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560


EDRE401 การวิจัยทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559


EDRE401 การวิจัยทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559


EDEN120 การประเมินผลและแบบทดสอบสำหรับครูภาษา 3(2-2-5)
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559