มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : CLASS ROOM ON DEMANDหน้าหลัก
          
 • หน้าหลัก


  ข่าวสาร

  บทความ

  กระดานสนทนา
            
 • ท่านสนใจหลักสูตรการบริการวิชาการใดบ้าง | รายวิชา SV002 - การใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอน

            
 • คิดว่าการใช้งาน Google Apps ฯ มีประโยชน์อย่างไร | รายวิชา SV001 - การใช้งาน Google Appss for Education.


  ดาวน์โหลด
            
 • ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร บทที่ 3 | อาจารย์ผู้สอน สพลเชษฐ์ ประชุมชัย

            
 • ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร บทที่ 2 | อาจารย์ผู้สอน สพลเชษฐ์ ประชุมชัย

            
 • แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนสำหรับบันทึกการเรียนการสอน | อาจารย์ผู้สอน ผู้ดูแลระบบ eclassroom


  วีดีโอย้อนหลัง
            
 • อาจารย์ผู้สอน อนุวัติ คูณแก้ว | สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (หลักสูตร ค.ด. ดุษฏีบัณฑิต)

            
 • อาจารย์ผู้สอน จิตรนันท์ ศรีเจริญ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์)

            
 • อาจารย์ผู้สอน วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล | สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (หลักสูตรการศึกษา)

            
 • อาจารย์ผู้สอน ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ | สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์)

            
 • อาจารย์ผู้สอน อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ | สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

            
 • อาจารย์ผู้สอน ปาริชาติ ลาจันนนท์ | สาขาวิชา นาฏศิลป์และการละคร (หลักสูตรศิลปศาสตร์)

            
 • อาจารย์ผู้สอน ชัชากร คัชมาตย์ | สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

            
 • อาจารย์ผู้สอน มลสุดา จันทร์ศิริ | สาขาวิชา โครงการอบรม

            
 • อาจารย์ผู้สอน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ | สาขาวิชา โครงการอบรม

            
 • อาจารย์ผู้สอน Ithikorn Thitinavakhun | สาขาวิชา โครงการอบรม

            
 • อาจารย์ผู้สอน เสริมพงศ์ แสงมณี | สาขาวิชา โครงการอบรม

            
 • อาจารย์ผู้สอน โครงการอบรม สำนักวิทยบริการ | สาขาวิชา โครงการอบรม


  ตารางสอน
            
 • ตารางสอน

  ติดต่อเรา
            
 • ติดต่อเรา